DRIVE L

Languages
English
Update
2022-03-26
Latest Version
10.4
Android version
5.1+
Download DRIVE L Link
DRIVE L Mod Info
The description of DRIVE L App

เอสซีจี โลจิสติกส์ มุ่งมั่นนำเสนอบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การมีเครือข่ายที่ครอบคลุม รวมถึงการให้บริการคลังสินค้าที่มีมาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีและเสริมสร้างการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยมีบริการขนส่งในรูปแบบ B2B (ธุรกิจ ถึง ธุรกิจ) B2C (ธุรกิจ ถึง ผู้บริโภค) และ C2C (ผู้บริโภค ถึง ผู้บริโภค) ทั้งในประเทศและต่างประเทศSCG LOGISTICS YOUR DELIVER SUCCESS